Jiný svět, úplně

Rusko fascinuje svět dlouhá staletí. Vypráví se o jeho nezměrném bohatství i nepopsatelné bídě, o krutých tyranech i velkých myslitelích, vlídné pohostinnosti i neodbytné byrokracii, nádherném baletu i průmyslových monstrech, zbožné skromnosti i nespoutaném hédonismu. Tyto věčné ruské rozpory koexistují v krajině, která je podobně rozporuplná: zmrzlá tundra i slunné pláže, husté březové háje, kouzelná hluboká jezera, zasněžené horské vrcholky i rozlehlé travnaté stepi. Připočítejte k tomu starobylé pevnosti, luxusní paláce, kostely s kroucenými vížkami a zapomenuté dřevěné vesničky, a začnete chápat, proč je Rusko jednoduše úchvatné.

Co rozhodně navštívit v Rusku

Kamčatka

Označit Kamčatku jako majestátní je téměř klišé. Pro mnohé je Kamčatka jednoduše nejkrásnějším místem světa. Je to Yellowstone, Rotorua i Patagonie zároveň, přetéká divokou zvěří, která může volně pobíhat v jedné z největších zachovalých divokých oblastí na světě. Kamčatka, tradičně hřiště majetnějších turistů, kteří si mohou dovolit výlety vrtulníkem, z nějž pozorují typické sopky, gejzíry i medvědy lovící lososy, se začíná pozvolna otevírat i nezávislým cestovatelům.

Ostrov Olchon

Okouzlující Olchon, jenž leží proti západnímu bajkalskému břehu zhruba v jeho polovině, je posvátným místem západních Burjatů, kteří vyprávějí legendy o každé zdejší skále, mysu i kopečku. Je naprosto zřejmé, proč si bohové z mongolského eposu o Gesarovi vybrali za sídlo tento nadzemský ostrov, i když dnes tu u východů z jeskyní narazíte spíš na skupinky batůžkářů. Ostrovní krajina je oslnivá, bajkalské vlnky na západním pobřeží ostrova konejšivé, a pokud vás zajímá meditace v sibiřském duchu, lepší místo neexistuje.

Procházka po Rudém náměstí

Vkročit na Rudé náměstí je vždy fascinující: vysoké věže a mohutné zdi Kremlu, hravá změť vzorů a barev na chrámu Vasila Blaženého, majestátní červené cihly Státního historického muzea, impozantní zdobná budova obchodního domu GUM; mezi tím vším rozlehlý dlážděný prostor. Každá z těchto staveb je působivá, ale dohromady jsou úchvatné. Přijďte se sem podívat za tmy, když davy zmizí a budovy jsou překrásně osvětlené.

Petrohrad

Petrohrad, založený roku 1703 Petrem Velikým, byl v letech 1712–1917 hlavním městem ruského impéria. V dobách Sovětského svazu nesl Petrohrad název Leningrad (Ленинград) na počest bolševického vůdce Vladimira Iljiče Lenina. Je sídlem Leningradské oblasti a Severozápadního federálního okruhu. Petrohrad má status federálního města Ruské federace, který sdílí s hlavním městem Moskvou a (podle ruského, mezinárodně neuznávaného stanoviska) se Sevastopolem. Společně s Moskvou je Petrohrad dodnes kulturním střediskem celostátního významu s mnoha památkami zapsanými do Seznamu světového dědictví mezinárodní organizace UNESCO. Je také jedním z nejdůležitějších ruských přístavů.

Užitečné informace

Mobilní telefony

Pro delší pobyty je nejlepší si přímo v příslušné oblasti pořídit předplacenou SIM kartu. Různé oblasti Ruska mají u každého operátora jiné pokrytí. Roaming ve větších městech by ale neměl být problém.

Víza

O ruské vízum mohou občané ČR požádat pouze na ruských velvyslanectvích a konzulátech, resp. ve vízových centrech, které pro ruské konzuláty zajišťují přijímání vízových žádostí. Vízum lze vyřídit i prostřednictvím některých cestovních kanceláří v ČR, pokud však cestující není členem zájezdu pořádaného takovou cestovní kanceláří, obstarat si takto vízum se nedoporučuje. Zejména v případě, že bude občan ubytován v soukromí, vznikají problémy při registraci, neboť jako přijímající strana je pak ve vízu uveden jiný subjekt, než jak je to ve skutečnosti. Získat ruské vízum až na hraničním přechodu není možné. K žádosti o vízum se přikládá voucher ruské cestovní kanceláře anebo pozvání k návštěvě RF ověřené Ústřední migrační službou Ministerstva vnitra RF anebo Ministerstvem zahraničních věcí RF. K žádosti o udělení víza RF se dále předkládá fotografie, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad a cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu na území RF. Cestovní doklad musí být platný minimálně šest měsíců po ukončení pobytu v RF (pokud se jedná o žádost o udělení krátkodobého víza). Vízum má podobu štítku, který se vlepuje do pasu. Při vstupní pasové kontrole cestující obdrží do pasu razítko, na kterém je uvedeno datum příjezdu, aby bylo možné určit přesný počet dní pobytu v RF. Počet dní nesmí návštěvník RF v žádném případě překročit. Obdrží také tzv. migrační kartu, kterou je nutné mít u sebe po celou dobu pobytu a při vycestování z území RF. Bez migrační karty není např. možné se zaregistrovat v hotelu. V případě ztráty migrační karty vystaví její duplikát místní úřad Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF. Ten, kdo z území Ruské federace dále cestuje do některé ze zemí Společenství nezávislých států, musí být vybaven mnohonásobným vízem, bez něhož mu nebude umožněn návrat na území RF. POZOR! Osobám, které se ocitnou na území RF bez víza, hrozí vysoká pokuta a budou podrobeny zdlouhavé administrativní proceduře, která nevyhnutelně skončí jejich okamžitým vyhoštěním ze země na vlastní náklady. Přesné náležitosti podání žádosti o vízum sdělí zastupitelský úřad RF, který žádost o udělení víza vyřizuje. V České republice je to: 1) Praha Konzulární oddělení velvyslanectví RF, Korunovační 34, 160 00 Praha 6 tel.: 233 374 093, 233 371 548 fax: 233 371 492 e-mail: consulpraha@rambler.ru www.czech.mid.ru úřední hodiny: po–pá 9.00–12.00 2) Brno Generální konzulát RF, ul. Hlinky 142 b, 603 00 Brno, tel.: 543 232 157 fax: 543 244 429 e-mail: gkbrno@gmail.com www.brno.mid.ru úřední hodiny: 9.00–13.00 (po, st, pá) 3) Karlovy Vary Generální konzulát RF, ul. Petra Velikého 18, 360 01 Karlovy Vary tel.: 353 221 325, 353 221 324 fax: 353 226 261 e-mail: gk-karlovy-vary@rambler.ru úřední hodiny: 9.00–13.00 (po, st, pá) Je třeba si před cestou zkontrolovat, na jaké období je vízum vydáno. V tomto období může cestující na území RF vstoupit a pobývat zde a v tomto období musí také území RF opustit. Pokud cestující zjistí, že z nějakého důvodu musí, resp. potřebuje na území RF zůstat i po skončení platnosti víza, na které do RF přicestoval, je třeba, aby u místní pobočky Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF požádal o prodloužení víza. Vízum, na kterém je v azbuce uvedeno „ОДНОКРАТНАЯ“, lze použít pouze k jednomu pobytu v RF.

Omezení vstupu

Do některých územních částí Ruské federace mohou cizinci vstupovat pouze na základě zvláštního povolení, o které je třeba zažádat u místně příslušné pobočky Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF s dostatečným předstihem.

Ohlašovací povinnost

Dne 15. ledna 2007 vstoupil v platnost zákon RF č. 109 o migrační databance cizinců a osob bez občanství v Ruské federaci, který stanoví povinnost ohlásit adresu místa pobytu na území RF. Nová právní úprava převedla povinnost hlásit adresu pobytu občana ČR v RF na přijímající stranu a nově stanovila povinnost takového občana se po odjezdu z místa ubytování písemně odhlásit. Občan ČR má nově povinnost mít u sebe nejpozději po uplynutí tří pracovních dnů od příjezdu do místa ubytování doklad o tom, že adresu místa pobytu nahlásil. Adresa Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF: ul. Pokrovka 42, Moskva (stanice metra Kitaj gorod). V praxi nyní existují dva režimy krátkodobého pobytu v RF (na ruské vízum): 1. Pobyt v ubytovacím zařízení Ubytovacím zařízením se rozumí hotel nebo jiná organizace poskytující ubytování, například sanatorium či jiná ozdravovna, penzion, turistická chata, kempink, dětský tábor, nemocnice nebo jiná instituce zdravotní či sociální péče. Podle výkladu Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF se ubytovacím zařízením rozumí také Český dům při Velvyslanectví ČR v Moskvě. Ubytovacím zařízením se zde rozumí rovněž vazba, vězení nebo jiná instituce sociální nápravy. Každé ubytovací zařízení v RF je povinno zaregistrovat každého občana ČR, kterého ubytovalo, nehledě na délku jeho pobytu v RF nebo na délku jeho pobytu v tomto ubytovacím zařízení. Informaci o nástupu ubytování je ubytovací zařízení povinno předat místně příslušné pobočce Ústřední migrační službou Ministerstva vnitra RF spolu s požadovanými doklady nejpozději do 24 hodin, ukončení ubytování je ubytovací zařízení povinno ohlásit nejpozději do 12.00 hodin následujícího dne. 2. Pobyt jinde než v ubytovacím zařízení Povinnost zaregistrovat pobyt občana ČR má v tomto případě tzv. přijímající strana. Tou může být jen fyzická osoba s právem trvalého pobytu na území RF anebo právnická osoba, u které občan ČR fakticky bydlí nebo u které pracuje. Přijímající stranou nemůže být občan ČR, který v RF pobývá na vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu. Přijímající strana je povinna zaregistrovat přicestování občana ČR, který u ní bydlí nebo pracuje, pouze v případě, že pobyt v RF přesáhne sedm pracovních dnů. Pokud občan ČR přicestuje do RF na dobu méně jak osm pracovních dnů a není ubytován v ubytovacím zařízení, nemusí být nikde registrován. Občan ČR naopak musí být zaregistrován nejpozději po uplynutí sedmi pracovních dnů ode dne přicestování do místa ubytování. Odcestování občana ČR je pak přijímající strana povinna oznámit nejpozději do dvou kalendářních dnů. Během tranzitu přes území RF (například vlakem) se občan nikde registrovat nemusí. Občan ČR je povinen předložit pas s ruským vízem a migrační kartu v ubytovacím zařízení, resp. přijímající straně za účelem zaregistrování. Ubytovací zařízení, resp. přijímající strana pořídí fotokopii těchto dokladů a zároveň vyplní dvoustránkový formulář „Ohlášení o příjezdu cizince do místa ubytování“. Vyplněný ohlašovací formulář, kopii datové stránky pasu, kopii ruského víza (a kopii stránky s vyznačeným razítkem vstupu do RF, pokud není vyznačeno u ruského víza), kopii migrační karty s vyznačeným datem vstupu do RF, kopii občanského průkazu osoby uvedené na ohlašovacím formuláři, a dále plnou moc, pokud příjezd občana registruje jiná osoba než uvedená na ohlašovacím formuláři, se bez poplatku podává na místně příslušné pobočce Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF. Za poplatek lze tyto doklady podat i na jakékoli ruské poště. V tom případě je třeba odevzdat uvedené doklady dvakrát – jeden zasílá pošta Ústřední migrační službě Ministerstva vnitra RF, druhý si ponechává pro případ ztráty na cestě. Ohlašovací formulář obsahuje část, kterou při jeho přijetí pracovník Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF (resp. pošty) orazítkuje úředním razítkem potvrzujícím den přijetí ohlášení. Tuto část formuláře pak pracovník vrátí tomu, kdo ohlášení provedl. Takto orazítkovaná část formuláře slouží jako potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti pro případ kontroly cestovatele. Ubytovací zařízení, resp. přijímající strana, je proto povinna orazítkovanou část formuláře předat občanovi a ten je povinen ji mít u sebe až do doby odcestování z místa pobytu, kdy je povinen jej vrátit zpět ubytovacímu zařízení, resp. přijímající straně. O odjezdu občana ČR z místa ubytování je ubytovací zařízení, resp. přijímající strana, povinna informovat tak, že na orazítkovanou část ohlašovacího formuláře dopíše datum odjezdu a tuto vrátí místně příslušné pobočce Ústřední migrační služby Ministerstva vnitra RF buď přímo, nebo prostřednictvím pošty. Pošta vydá o přijetí písemné potvrzení. Odhlašovací povinnost se vztahuje i na krátkodobé opuštění místa pobytu, na kterém je cizinec už zaregistrován, tj. např. při vyjíždění do jiných ruských měst s opětným návratem do původního místa ubytování. V souladu se zákonem je cestovatel povinen zaregistrovat se (být zaregistrován přijímající stranou) a posléze se odhlásit na každém místě, na kterém se zdrží déle než sedm dnů, v případě, že je ubytován v ubytovacím zařízení, splní tuto povinnost nehledě na délku pobytu ubytovací zařízení. V případě ztráty víza či jeho prodloužení je vhodné mít kontakty na zvoucí ruský subjekt, který musí požádat o vydání duplikátu víza a registrace v místě posledního pobytu cizince na území RF. Současně upozorňujeme na přísné postihy cizinců, kteří se na území RF zdržují nelegálně či nedisponují výše uvedeným dokladem o splnění ohlašovací povinnosti po dobu pobytu v RF (v daném případě hrozí pokuta do výše 5 tisíc rublů). Návštěvník musí při pohraniční kontrole předložit platné vízum, aby mohl opustit území Ruské federace. V případě, že návštěvník překročil povolenou dobu pobytu (vztahuje se i na případ, kdy vízum ztratil či mu bylo ukradeno) nebo nebyl řádně registrován a odhlášen v místě pobytu, nemá právo opustit území RF, dokud situaci nenapraví přijímající strana v součinnosti s FMS. Velvyslanectví ČR v Moskvě doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu RF v ČR, zda se podmínky přicestování a pobytu nezměnily.

Důležitá čísla

Společné nouzové telefonní číslo: 112

Časový posun

+2 GMT Je ovšem brát na zřetel, že Rusko čítá celkem 11 časových zón; v Moskvě GMT +3; většina vlaků a autobusů se řídí moskevským časem. Změna letního času není zavedena.

Elektřina

Zásuvky jsou zde stejné jako v České republice.

Kdy vyrazit

Hlavní sezona – červen–září

Chraňte se před klíšťaty, která přenášejí nemoci. Předem si rezervujte veškerou dopravu. V Petrohradu rostou ceny, zvláště během červnových a červencových bílých nocí.

Vedlejší sezona – květen a říjen

Pozdní jaro a brzký podzim přinášejí svěží zeleň a půvabné odstíny rzi.

Mimo sezonu – listopad–duben

Padající sníh a mráz vytvářejí zimní Rusko z pohádek. Nejlepší období pro lyžování (jakkoli ceny ve střediscích rostou) a návštěvu muzeí a galerií.

Ceny a nákupy

V Rusku se stále platí rubly (RUB), přičemž kurs vůči koruně je 1 CZK – 2,8 RUB. Ceny v Rusku jsou v některých odvětvích nižší i vyšší než u nás v republice. Bankomaty jsou ve městech běžně rozšířené. V menších obchodech v menších městech je preferována hotovost. V průměru je život například v Moskvě o něco nákladnější než v Praze, a to zejména kvůli vyšším cenám nájmu či jídla v restauracích, nikoliv však kvůli cenám potravin. Ty jsou právě v Rusku jako jedny z mála v Evropě o 13 % nižší než v ČR. Vyšší jsou pak obecně nájmy, které jsou v průměru o 41 % vyšší než u nás. Dát si jídlo v restauraci na ulicích v Moskvě je pak o přibližně 44 % nákladnější než dát si stejný chod na ulicích v Praze.

Mléko (1 litr) – 56 RUB (45–70)

Jídlo pro 2 osoby, restaurace střední kategorie, o třech chodech – 2000 RUB

Bochník čerstvého bílého chleba (500 g) – 32 RUB

Vejce (12) – 71 RUB

Pivo 0,5 litru – 70 RUB

Jídlo, levná restaurace – 500 RUB

Místní sýr (1 kg) – 439 RUB

Voda (láhev 1,5 l) – 36 RUB

Důležité kontakty

Rusko – Velvyslanectví Moskva

Posolstvo Češskoj Respubliki

ul. J. Fučíka 12/14, 123 056 Moscow

Telefon:

 • operátor/recepce: +7 495 2760 703 (prac. dny 7.00–19.00, víkendy 9.00–17.00)
 • hlasový strom ZÚ: +7 495 2760 701
 • hlasový strom byty +7 495 2760 701 (vyčkat spojení a volit interní linku)

Přímé telefony:

 • sekretariát SVV: +7 495 2760 712, 723
 • sekret. PO: +7 495 2760 721
 • sekret. EO: +7 495 2760 720
 • sekret. ÚPO: +7 495 2760 705
 • sekret. KO: +7 495 2760 715
 • HEO: +7 495 2760 704, 706
 • P ČR: +7 495 2760 709

Fax:

 • SVV: +7 499 2500 263
 • KO: +7 499 7912 982
 • EO: +7 499 2512 527
 • HEO: +7 499 2503 763

Nouzová linka: mobil +7 916 353 2601

E-mail: moscow@embassy.mzv.cz

Konzulární úsek KO: consulate.moscow@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/moscow

Konzulární působnost pro Ruskou federaci s výjimkou území spadajících do konzulárního obvodu GK ČR Sankt Petěrburg a Jekatěrinburg

Provozní hodiny úřadu

 • úřední hodiny úřadu pro veřejnost: pondělí–pátek 8.30–17.00
 • příjem žádostí o krátkodobá víza: pondělí–pátek 9.00–12.00
 • příjem žádostí o dlouhodobá víza: pondělí–pátek 9.00–12.00
 • ověřování: pondělí–čtvrtek 9.00–12.00
 • výdej víz: pondělí–pátek 13.30–15.30